Disclaimer en overige bepalingen

De initiatiefnemers van "Vleermuizen in de polder" stellen het op prijs dat u interesse heeft in ons project en dat u onze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

1. Algemeen

1.1. Het project "Vleermuizen in de polder" is ontstaan uit een "burgerinitiatief" en wordt beheerd door de initiatiefnemers, ondersteund door professionals uit het werkgebied verbonden aan de verschillende betrokken organisaties.

1.2. Het project "Vleermuizen in de polder" is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kent geen statuten of andere formele documenten.

2. Aansprakelijkheid website

2.1. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De initiatiefnemers van "Vleermuizen in de polder" behouden zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. 

2.2. De initiatiefnemers van "Vleermuizen in de polder" sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website en/of het gebruik van informatie van deze website.

3. Auteursrecht

3.1. Auteursrechtelijk beschermde teksten en afbeeldingen op deze site zijn als dusdanig aangemerkt en mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de eigenaar van de desbetreffende tekst of afbeelding. Overige teksten en afbeeldingen mogen onder bronvermelding vrij worden gebruikt.

4. Externe links 

4.1. Deze site bevat links naar externe websites. De initiatiefnemers van "Vleermuizen in de polder" zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Deze externe sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

5. Onjuistheden

5.1. De initiatiefnemers van "Vleermuizen in de polder" stellen het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over het project worden doorgegeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

6. Ten aanzien van geplaatste vleermuiskasten

6.1 De initiatiefnemers van "Vleermuizen in de polder" besluiten in goed overleg met de betrokken organisaties of tot plaatsing van een vleermuiskast wordt overgegaan, op basis van de mate waarin een aanvraag en de bijbehorende locatie passen in of voldoen aan de doelstellingen van het project. Het is niet mogelijk op wat voor manier dan ook bezwaar te maken tegen die beslissing.

6.2. Met betrekking tot de geplaatstse vleermuiskasten geldt dat deze kasten in overleg, toestemming en medewerking van de eigenaren en/of beheerders van de gebieden waar de vleermuiskasten staan zijn geplaatst. De kasten staan in openbaar gebied en zijn in het algemeen vrij toegankelijk voor bezoekers van die gebieden. 

6.3. De initiatiefnemers van "Vleermuizen in de polder" sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met geplaatste vleermuiskasten. Brand en vandalisme worden expliciet uitgesloten van aansprakelijkheid.

6.4. Indien voor het plaatsen van een vleermuiskast een omgevingsvergunning uit hoofde van de "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht" (Wabo) nodig is, dient die door de eigenaar of beheerder van de grond aangevraagd te worden bij de desbetreffende gemeente. Eventuele kosten voor zo'n vergunning komen voor rekening van de eigenaar of beheerder van de grond waar de kast geplaatst gaat worden, of reeds is geplaatst. De initiatiefnemers van "Vleermuizen in de polder" sluiten elke aansprakelijkheid uit voor niet of te laat aangevraagde of verleende vergunningen.

De Gemeente Almere ziet onze vleermuiskasten als "straatmeubilair", waardoor voor in Almere te plaatsen en geplaatste kasten géén Wabo vergunning nodig is.

6.5. Onderhoud, vervanging of verwijdering van geplaatste vleermuiskasten zal steeds in goed overleg met de eigenaar of beheerder van de grond waar de kasten staan plaatsvinden.


Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2019   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER